nữ lang trong Tiếng Anh là gì?

nữ lang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ lang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ lang

    (cũ) maid, maiden

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ lang

    (cũ) Maid, maiden

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ lang

    maid, maiden