nữ nhi trong Tiếng Anh là gì?

nữ nhi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ nhi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ nhi

    girl; woman; female

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ nhi

    girl, woman, female