nữ quái trong Tiếng Anh là gì?

nữ quái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ quái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ quái

    lamia; poltergeist; succubus; sprite