nữ tặc trong Tiếng Anh là gì?

nữ tặc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ tặc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ tặc

    female robber