nữ văn sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ văn sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ văn sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ văn sĩ

    (cũ) woman writer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ văn sĩ

    (cũ) Woman writer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ văn sĩ

    woman writer