nữ cử tri trong Tiếng Anh là gì?

nữ cử tri trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ cử tri sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ cử tri

    * dtừ

    electress