nữ tắc trong Tiếng Anh là gì?

nữ tắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ tắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ tắc

    rules of feminine education

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ tắc

    Ruler of feminine education

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ tắc

    ruler of feminine education