nữ họa sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ họa sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ họa sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ họa sĩ

    * dtừ

    paintress