nữ hoá trong Tiếng Anh là gì?

nữ hoá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ hoá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ hoá

    Feminize