nữ y sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ y sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ y sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ y sĩ

    woman physician

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ y sĩ

    Woman physician

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ y sĩ

    woman physician