nữ đại sứ trong Tiếng Anh là gì?

nữ đại sứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ đại sứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ đại sứ

    * dtừ

    ambassadress