nữ ẩn sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ ẩn sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ ẩn sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ ẩn sĩ

    * dtừ

    anchoress