nữ hóa trong Tiếng Anh là gì?

nữ hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ hóa

    to feminize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ hóa

    feminize