nữ ký giả trong Tiếng Anh là gì?

nữ ký giả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ ký giả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ ký giả

    woman journalist; newspaperwoman; newswoman