nữ sinh trong Tiếng Anh là gì?

nữ sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ sinh

  * dtừ

  student; schoolgirl

  hội nữ sinh sorority

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ sinh

  * noun

  school-girl

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ sinh

  schoolgirl, female student