nữ cán bộ trong Tiếng Anh là gì?

nữ cán bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ cán bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ cán bộ

    woman executive

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ cán bộ

    woman executive