nữ bác sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ bác sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ bác sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ bác sĩ

    female doctor; woman doctor; lady doctor

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ bác sĩ

    Woman doctor of medicine, trade-union woman physician

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ bác sĩ

    woman doctor of medicine, trade-union woman physician