nữ tù trong Tiếng Anh là gì?

nữ tù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ tù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ tù

    * dtừ

    woman prisoner