nữ tướng trong Tiếng Anh là gì?

nữ tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ tướng

    woman general

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ tướng

    Woman general

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ tướng

    woman general