nữ vương trong Tiếng Anh là gì?

nữ vương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ vương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ vương

    queen

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ vương

    Queen

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ vương

    queen