nữ nhân trong Tiếng Anh là gì?

nữ nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ nhân

    female; woman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ nhân

    female, woman