nữ ca sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ ca sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ ca sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ ca sĩ

    female singer; songstress; cantatrice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ ca sĩ

    Songstress, female singer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ ca sĩ

    female singer