nữ cao trong Tiếng Anh là gì?

nữ cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ cao

    (nhạc) soprano

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ cao

    (nhạc) Soprano

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ cao

    soprano