nữ tu sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ tu sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ tu sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ tu sĩ

    sister of charity/mercy; nun

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ tu sĩ

    Nun, sister

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ tu sĩ

    nun, sister