nữ hạnh trong Tiếng Anh là gì?

nữ hạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ hạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ hạnh

    feminine qualities/virtues

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ hạnh

    Woman's (feminine) virtues, feminine qualities

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ hạnh

    woman’s (feminine) virtues, feminine qualities