nữ giới trong Tiếng Anh là gì?

nữ giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ giới

  xem phái nữ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ giới

  * noun

  femade sex, women

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ giới

  female sex, women