nữ trầm trong Tiếng Anh là gì?

nữ trầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ trầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ trầm

    (nhạc) contralto

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nữ trầm

    (nhạc) Contralto

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nữ trầm

    contralto