nữ sinh ở ngoài trong Tiếng Anh là gì?

nữ sinh ở ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ sinh ở ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ sinh ở ngoài

    * dtừ

    day-girl