nữ ứng cử viên trong Tiếng Anh là gì?

nữ ứng cử viên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ ứng cử viên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ ứng cử viên

    female candidate