nước thuộc địa trong Tiếng Anh là gì?

nước thuộc địa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước thuộc địa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước thuộc địa

    colonial country