nước ấm trong Tiếng Anh là gì?

nước ấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước ấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước ấm

    warm water; tepid water

    khuấy bột với nước ấm to mix the powder with warm water