nước mũi trong Tiếng Anh là gì?

nước mũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước mũi

    nose mucus; snot; snivel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước mũi

    nasal mucus, snot, snivel