nước đi trong Tiếng Anh là gì?

nước đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước đi

    * dtừ

    pace, stroke