nước dãi trong Tiếng Anh là gì?

nước dãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước dãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước dãi

    xem nước bọt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nước dãi

    như nước bọt