nước mía trong Tiếng Anh là gì?

nước mía trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mía sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước mía

    sugar-cane juice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước mía

    cane-juice