nước ối trong Tiếng Anh là gì?

nước ối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước ối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nước ối

  amniotic fluid

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nước ối

  Amniotic fluid

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nước ối

  amniotic fluid

 • nước ối

  amniotic fluid : all over, widespread