nước mưa trong Tiếng Anh là gì?

nước mưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước mưa

    rain-water

    hứng nước mưa để dùng trong vườn to collect rain-water for use in the garden

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước mưa

    rainwater