nước bài trong Tiếng Anh là gì?

nước bài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước bài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước bài

    (in chess) move; (in card game) lead, turn

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước bài

    move, lead, turn