nước lèo trong Tiếng Anh là gì?

nước lèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước lèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước lèo

    sauce

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nước lèo

    Sauce

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước lèo

    sauce