nước men trong Tiếng Anh là gì?

nước men trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước men sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước men

    * dtừ

    glaze