nước lụt trong Tiếng Anh là gì?

nước lụt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước lụt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước lụt

    flood waters; flood

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước lụt

    flooding