nước lọc trong Tiếng Anh là gì?

nước lọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước lọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước lọc

    boiled and filtered water

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nước lọc

    Filtered water

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước lọc

    filtered water