nước bạn trong Tiếng Anh là gì?

nước bạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước bạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước bạn

    friendly country; ally

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước bạn

    friendly country, allied country, friendly nation