nước máy trong Tiếng Anh là gì?

nước máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước máy

    tap-water

    nước máy ở đây có uống được không? is tap-water fit to drink here?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước máy

    running water (from a pipe), tap water