nước bạc trong Tiếng Anh là gì?

nước bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước bạc

    white water