nước mặn trong Tiếng Anh là gì?

nước mặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước mặn

    salt water; sea water; brine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước mặn

    salt water, sea water, brine