nước dừa trong Tiếng Anh là gì?

nước dừa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước dừa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước dừa

    coconut milk

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước dừa

    coconut milk