nước cất trong Tiếng Anh là gì?

nước cất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước cất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước cất

    distilled water

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước cất

    distilled water