nước gạo trong Tiếng Anh là gì?

nước gạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước gạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước gạo

    rice water; slops; pigwash

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước gạo

    rice water, slops, pigwash