nước chè trong Tiếng Anh là gì?

nước chè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước chè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước chè

    tea

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nước chè

    Tea

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước chè

    tea (the beverage)